Utalvány szabályzat

 

1. Szabályzat tárgya

A jelen ajándék utalvány szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a http://www.logomuhely.hu/ weboldalon üzemeltetett platformon (a továbbiakban: Platform) keresztül megrendelt és jelen Szabályzatban meghatározott ajándék utalványok kiadásának és beváltásának szabályait meghatározza.

A jelen Szabályzat a Platform Üzemeltetői által biztosított 2016. évi karácsonyi ajándék utalványra terjed ki (a jelen Szabályzatban: ajándék utalvány).

Ön, akár mint az ajándék utalvány vásárlója, akár annak felhasználója (a továbbiakban együttesen: Jogosult, illetve megfelelő pozícióban Vevő, illetve Beváltó) a Platformon keresztül történő ajándék utalvány megvásárlásával, illetve annak felhasználásával kifejezetten elismeri, hogy a jelen Szabályzatot, továbbá a Platformra vonatkozó ÁSZF-et, valamint az egyes Üzemeltetők külön ÁSZF-eit és egyéb szabályait, illetve szerződéseit elolvasta, az abban foglaltakkal egyetért és azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Az ajándék utalvány megvásárlása és beváltásakor a Platformra vonatkozó ÁSZF rendelkezéseit jelen Szabályzatban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A Jogosultnak meg kell felelnie az ÁSZF-ben, így különösen annak 4. pontjába foglalt követelményeknek.

 2. Utalvány vásárlása

A Vevő az utalványt a Platformon keresztül rendelheti meg az ÁSZF-ben szabályozottak szerint.

Az Üzemeltetők maguk közül a The Fanatic Calligrapher-t jelölik ki arra, hogy az ajándék utalványok vásárlásával kapcsolatban őket közösen képviselje, az Üzemeltetők egymás között külön megállapodásuk alapján számolnak el.

 3. Utalvány hatálya

Az ajándék utalvány arra jogosítja fel a Jogosultat, hogy az azon megjelölt szolgáltatásokat igénybe vegye. Amennyiben az ajándék utalványon egy fő szolgáltatás, valamint több vagylagos mellék-szolgáltatás szerepel, úgy a Jogosult a fő szolgáltatáson felül a mellék-szolgáltatások közül az ajándék utalványon meghatározott számú (ennek hiányában egy) mellék-szolgáltatás igénybevételére jogosult a beváltáskor elérhető szolgáltatások közül.

Az ajándék utalvány nem váltható át pénzre, nem váltható vissza, továbbá nem váltható át más szolgáltatásra, azon nem szerepel érték-megjelölés. Az ajándék utalvány más kedvezménnyel nem vonható össze. Az ajándék utalvánnyal jogosítottakon felüli további, illetve többlet-szolgáltatásokat a Jogosult a Platform ÁSZF-ben meghatározottak szerint rendelhet meg.

Az ajándék utalvány kizárólag az alábbi érvényességi időn belül váltható be:

  • a fő szolgáltatás (logó) 2017. december 31-ig
  • fő szolgáltatáshoz kapcsolódó mellék-szolgáltatások 2017. június 30-ig

4. Utalvány átruházása, felhasználása

Az ajándék utalványt a Vevő bármely Beváltó számára átadhatja, erről nem köteles értesíteni az Üzemeltetőket. Az Üzemeltetők nem kötelesek ellenőrizni azt, hogy a Beváltó személy milyen kapcsolatban áll a Vevővel, illetve hogy az ajándék utalványhoz milyen jogcímen jutott hozzá.

Egy ajándék utalványt csak egyszer lehet felhasználni. A Jogosult köteles gondoskodni arról, hogy az ajándék utalvány ne kerüljön illetéktelen személyhez. Ezért az Üzemeltetők nem tehetőek felelőssé.

Tilos az ajándék utalvány többszörözése, utánképzése, másolása, illetve hamisítása.

Az ajándék utalvány, annak érvényességi idején belül, az ajándék utalvány is jelzettő fő-, illetve mellékszolgáltatásokra váltható be a Platformon keresztül, a Platformon a beváltáskor elérhető szolgáltatások közül kiválasztottra. A jogosult az adott szolgáltatások megrendelése során, a Szerzővel történő kapcsolatfelvételkor kell jeleznie a Szerző felé az ajándék utalvány beváltásának szándékát, az azon található egyedi kód megadásával.

A Szerző jogosult az ajándék utalvány átadását, illetve részére történő megküldését kérni a Jogosulttól. A Jogosult ezt saját költségén kell, hogy biztosítsa. Ebben az esetben az ajándék utalványra vonatkozó szolgáltatások teljesítését a Szerző legkorábban az ajándék utalvány beérkezésekor kezdi meg.

Lejárt, így érvényességi időn kívüli ajándék utalvány nem használható fel.

5. Szavatosság, Üzemeltetők felelősségének kizárása

Az Üzemeltetők nem szavatolják, hogy a fő-, illetve mellék-szolgáltatások mindegyike, illetve bármelyike elérhető lesz az ajándék utalvány beváltásakor.

Az Üzemeltetők nem tehetőek felelőssé azért, illetve nem biztosítanak visszaváltási jogot arra az esetre, ha a Jogosult adott időpontban nem talál a Platformon olyan szolgáltatást, amelyre az ajándék utalványt be szeretné váltani; az Üzemeltetők ebben az esetben sem biztosítanak visszaváltást, illetve átváltást a Jogosult részére. Az Üzemeltetők, illetve egyik Szerző sem vállal sem felelősséget, sem pedig kötelezettséget arra, hogy a Jogosult külön kérése alapján alakítson ki szolgáltatást.

Az Üzemeltetők nem tehetőek felelőssé az ajándék utalvány jogosulatlan felhasználásával kapcsolatban. A felhasználás jogszerűségét az Üzemeltetők jogosultak, de nem kötelesek ellenőrizni.

  • felelősség kizárás a webáruház részéről a kupon elfogadására, a kuponnal igénybe vehető szolgáltatásra, termékre, a kupon jogosulatlan felhasználására vonatkozóan

6. Szabályzat módosítása

Az Üzemeltetők bármikor jogosultak a jelen Szabályzat feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Platformon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, a Jogosultak a feltételekről beváltás előtt kötelesek tájékozódni.

7. Záró rendelkezések

A Felek között a 3. pont szerint létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül. A jelen ÁSZF alkalmazásában az e-mail is írásbeli formának minősül. A jelen ÁSZF-re a magyar jog az irányadó.

Az Üzemeltetők bármikor jogosultak a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Platformon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A Szerző kártérítési felelősségét – a szerződésben foglalt előnyökre tekintettel – a megvásárolt Termékek vételárában korlátozza.

Az Üzemeltetőkre nem vonatkozik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.