ÁSZF

A Logóműhely Általános Szerződési Feltételei

 

 

1. Szerződés tárgya

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy a http://www.logomuhely.hu/ weboldalon üzemeltetett platformon (a továbbiakban: Platform) keresztül történő megrendelés szabályait meghatározza.

Ön, mint vásárló (a továbbiakban: Vevő) a Platformon keresztül történő vásárlással kifejezetten elismeri, hogy a jelen ÁSZF-et, valamint az egyes Üzemeltetők külön ÁSZF-eit és egyéb szabályait, illetve szerződéseit elolvasta, az abban foglaltakkal egyetért és azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Amennyiben Ön nem minősül a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti fogyasztónak (így különösen ha viszonteladóként jár el), úgy amennyiben a jelen ÁSZF külön rendelkezéseket nem tartalmaz, a rendelés feltételeiről kérjük érdeklődjön az alábbiakban meghatározott Üzemeltetőknél.

A Platform magyar nyelven érhető el.

 2. A Platform üzemeltetői

A Platformnak 3 üzemeltetője van (a továbbiakban együttesen: Üzemeltetők), akik az alábbi adatokkal rendelkeznek:

 

1) The Fanatic Calligrapher által nyújtott szolgáltatások tekintetében:

név: dr. Gleichauf Boglárka egyéni vállalkozó

nyilvántartó hatóság és nyilvántartási szám: 43347302

székhely: 2890 Tata, Kazincbarcikai utca 2/C.

levelezési cím: 1087 Budapest, Tolnai Lajos utca 27.

elektronikus levelezési cím: hello@thefanaticcalligrapher.com

adószám: 67102745-1-31

közösségi adószám:

számlavezető bank: K&H Bank Zrt.

bankszámlaszám: HU42 1040 2142 6657 4955 5152 1005

 

2) Mydentity – Az Arculatfeleős által nyújtott szolgáltatások tekintetében:

név: Rózsahegyi-Mayer Gabriella egyéni vállalkozó

nyilvántartó hatóság és nyilvántartási szám: 35497287

székhely: 1025 Budapest, Zöldmáli lejtő 10/B. B/4/15.

levelezési cím: 1025 Budapest, Zöldmáli lejtő 10/B. B/4/15.

elektronikus levelezési cím: arculatfelelos@mydentity.hu

adószám: 66504089-1-41

közösségi adószám:

számlavezető bank:Gránit Bank

bankszámlaszám: 12100011-17555959

 

3) Creative Coach Kft. által nyújtott szolgáltatások tekintetében:

név: Morell Eszter

nyilvántartó hatóság és nyilvántartási szám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzék szám: 01-09-187385

székhely: 1121 Budapest, Fodor lejtő 4/A

levelezési cím: 1121 Budapest, Fodor lejtő 4/A

elektronikus levelezési cím: hello@morelleszter.hu

adószám: 24881072-2-43

közösségi adószám: HU24881072

számlavezető bank: Unicredit Bank Hungary Zrt.

bankszámlaszám: HU85 1091 8001 0000 0063 6645 0006

 

A Platform üzemeltetése az Üzemeltetők között a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint oszlik meg. Így különösen az egyes Művek kizárólag az érintett Üzemeltető, illetve – amennyiben az nem az Üzemeltetők egyikének alkotása, úgy – annak szerzőjének (a továbbiakban: Szerző) szerzeménye, az azzal kapcsolatos minden jog a Szerző tulajdonába tartozik, azon, vagy arra nézve a Platform többi Üzemeltetőjének nem keletkezett semmilyen joga, illetve jogosultsága.

3. Az ÁSZF hatálya

Az Üzemeltetők a saját Művük tekintetében minősülnek szolgáltatónak, illetve eladónak (ebben az esetben Szerzőnek minősülnek). A Platform csupán felhasználói felületet nyújt annak érdekében, hogy a jogviszonyok az egyes Üzemeltetők és Ön, mint a Műre vonatkozó szolgáltatás igénybe vevője között létre tudjon jönni. Ennek keretében Ön egy megrendelés feladásával ajánlatkérést küld a Szerző részére. Erre tekintettel a Platform nem tekinthető webshopnak.

A jelen ÁSZF-ben meghatározott szabályok általános jellegűek. Bármely és minden szerződés Ön és a Szerző között jön létre, a Szerző által külön meghatározott szabályok, így különösen vállalkozói szerződés szerint. Jelen ÁSZF szabályai annyiban alkalmazhatóak, amennyiben az Önnel esetlegesen szerződő Szerző eltérő szabályokat nem állapít meg.

A Platformon található Művek kizárólag a feltüntetett Szerző tulajdonában, illetve érdekkörében állnak. A Platform Üzemeltetői kizárnak minden felelősség a Platformon tévesen megjelölt információért, így különösen, de nem kizárólagosan azok teljességért, illetve hibátlanságáért.

4. A rendelés menete, szerződés létrejötte

A Vevő a Platformon feltüntetett logók, egyéb grafikai művek és szolgáltatásokat (a továbbiakban egységesen: Művek) a Platformon keresztül rendelheti meg a feltüntetett Szerzőjétől.

A kiválasztott Művet a Vevő a Platform kosarában (a továbbiakban: Kosár) állíthatja össze. A Platform kosarába tett Műveket a Vevő nem köteles megvásárolni, listájának, illetve a kosár tartalmának összeállítása nem minősül szerződéses ajánlatnak vagy ajánlattételi felhívásnak.

A Platformon történő vásárláshoz, így a Kosár tartalmának megrendeléséhez a Vevőnek:

 • meg kell adnia szükséges személyes adatait, valamint
 • el kell fogadni a jelen ÁSZF feltételeit is.

Adatai megadásával, valamint a jelen ÁSZF elfogadásával és a megrendelés véglegesítésével a Vevő kijelenti, hogy

 • magánszemély esetén: cselekvőképes, betöltötte 18. életévét, illetve
 • jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli entitás esetén: ennek képviseletére, az ajánlatkérés elküldésére és az ajánlatkérés megtételére jogosult, valamint

(akár magánszemély, akár jogi személy esetén) elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit.

Az ajánlat beérkezését a rendszer automatikusan azonnal visszaigazolja a Vevő által megadott e-mail-címre. Ez a beérkezési visszaigazolás nem minősül a Szerző és a vásárló (a jelen ÁSZF-ben: Vevő) között létrejött szerződésnek, csupán jelzi a Vevőnek, hogy rendelését az elektronikus rendszer megkapta és továbbította a Szerző felé.

A Platformon keresztül leadott rendelés szerződéses ajánlatnak minősül, így az a Vevő részére ajánlati kötöttséggel jár. Ez azt jelenti, hogy a Vevő egészen addig kötve van az ajánlathoz, amíg a Szerző nem küld olyan e-mailt a Vevő által megadott e-mail címre, amelyben kifejezetten elfogadja a megrendelést. A Szerző a megrendelés rögzítéséről és az általa alkalmazandó egyéb feltételekről tájékoztatást küld a Vevő részére (a jelen szerződésben: Visszaigazolás).

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik, hétvégén, valamint ünnepnapokon a Platform szünetel.

A kiválasztott Mű Szerzője 5 munkanapon belül válaszol a Vevő ajánlatára. Amennyiben a Szerző ezen a határidőn belül nem válaszol az ajánlatára, úgy a Vevő ajánlati kötöttsége megszűnik. Ebben az esetben egyik fél sem tartozik kártérítéssel a másik fél számára.

A Szerző a Vevő ajánlatkérést nem köteles elfogadni. Így különösen, de nem kizárólagosan a Szerzők különösen nem fogadnak és nem is fogadhatnak el olyan ajánlatot, amely nyilvánvalóan jogszabályt, illetve más jogát sérti. Amennyiben ennek ténye később derülne ki, úgy a Szerző jogosult azonnali hatállyal felmondani a közte és a Vevő között létrejött szerződést, a Vevő pedig köteles a Szerző költségét, illetve munkáját megtéríteni, azonban – amennyiben a félkész, illetve kész mű átadása jogsértő lenne – a mű átadására nem tarthat igényt.

Amennyiben a Szerző összes vonatkozó feltétele megtalálható a Platformon (így különösen a szolgáltatásra vonatkozó szerzői külön ÁSZF, vonatkozó határidők és díjak), úgy a Visszaigazolással a Mű szolgáltatására vonatkozó vállalkozási szerződés jön létre a Vevő és a Szerző között a Szerzői szerződéses feltételi szerint.

Amennyiben a Szerző a Visszaigazolásban külön feltételekről tájékoztat a Vevőt (így különösen a megadottól eltérő vállalási határidőről), úgy a Vevő ajánlati kötöttsége ezen Visszaigazolás megküldéséig áll fenn. Ebben az esetben a Visszaigazolás ajánlattételnek minősül, amelyet a Vevőnek jogában áll elfogadni (ezzel létrejön a Vevő és a Szerző közötti vállalkozási szerződés a Mű szolgáltatására) vagy azt visszautasítani, így minden további következmény nélkül elállni a szerződéstől.

Az Üzemeltetők fenntartják maguknak a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat töröljék, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítsék. A megrendelés jóváhagyása (Visszaigazolás) után elektronikusan a megrendelés már egyáltalán nem, vagy csak a Szerző által külön megállapított feltételek szerint törölhető.

A Platform internetes oldalának megnyitása adatforgalommal járhat, amelynek esetleges költsége a Vevőt terheli és a költség mértéke függhet a Vevő internetszolgáltatójától, a szolgáltatás díjcsomagjától és annak konstrukciójától.

Az oldalon megvásárolható Utalványokra külön szabályzat vonatkozik, mely itt található:

http://logomuhely.hu/jogi-tudnivalok/utalvany-szabalyzat/

5. Rendelés törlése, információk kijavítása

Akár az Üzemeltetők, akár a Szerző jogosultak törölni minden olyan megrendelést, illetve visszakövetelni azt a már teljesített megrendelést, amely a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, illetve jogszabály rendelkezéseit sérti.

A Platformon keresztül történt megrendelést a Szerző csak akkor fogadja el, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitöltötte.

Az Üzemeltetőket, illetve a Szerzőket a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli

6. Teljesítési határidő

A Szerző a Visszaigazolásban jelöli meg a vállalt, illetve várható teljesítési határidőt, valamint annak számítási módját.

Amennyiben a Szerző saját feltételeiben eltérően nem rendelkezik, úgy amennyiben a Vevő – amennyiben azt a Szerző elfogadja – banki átutalást jelöl meg fizetési módként, úgy a Szerző akkor kezdi meg a Mű tervezését, kivitelezését, illetve szállítását, ha a vételár megérkezett a megjelölt bankszámlára. Ebben az esetben a megjelölt szállítási határidő tájékoztató jellegű és függ az átutalás megtörténtétől.

7. Díjazás, díjfizetés

A Platformon feltüntetett díjak kizárólag tájékoztató jellegűek. Így különösen a feltüntetett díjak csak a kifejezetten feltüntetett szolgáltatásokat foglalják magukban, a Szerzők egyetlen kijelentését sem lehet kiterjesztett kötelezettségvállalásnak tekinteni. A Vevő egyedi igényei esetén a Szerző és a Vevő kölcsönösen egyeztetve állapodnak meg a változtatás, illetve többletteljesítésért fizetendő többletdíjat.

A díjazás – ha nincs külön jelölve – bruttó összeg és a Szerzőnél megjelölt mértékű ÁFA-t, valamint kizárólag az ott megjelölt szolgáltatásokat tartalmazza. A díjazás nem tartalmazza a Szerzőnél külön díjtétel alá eső szolgáltatásokat, így különösen, de nem kizárólagosan a feltüntetettől eltérő módosítás, újraszerkesztés, illetve az esetleges kiszállítás költségeit.

Amennyiben az Üzemeltetők, illetve a Szerzők igyekezete ellenére hibás díj kerül a Platform felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a Mű közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor az Üzemeltető, illetve Szerző nem köteles a Művet hibás áron szolgáltatni (ld. Visszaigazolásra vonatkozó rendelezéseket), hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.

8. Panaszkezelés

Az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszait a Vevő a Szerző (az Üzemeltetők esetén a fent megjelölt) elérhetőségein – postai küldemény vagy e-mail útján – jelentheti be. A Szerző a panaszt haladéktalanul kivizsgálja és a vizsgálat eredményéről tájékoztatja a Vevőt.

9. Művekre vonatkozó kellékszavatosság a fogyasztónak minősülő Vevők számára

Amennyiben a Vevő a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti fogyasztónak minősül, úgy rá nézve a jelen pontban foglaltak az irányadóak.

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? Ön a Szerző hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a mindenkori Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? Ön – választása szerint- az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? Ön a Szerzővel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

10. Kellékszavatosság fogyasztónak nem minősülő Vevők részére

Amennyiben a Vevő nem minősül fogyasztónak, úgy részére a Szerzők, illetve az Üzemeltetők nem biztosítanak kellékszavatosságot.

11. Termékszavatosság

Tekintettel arra, hogy a Művek nem kerülnek ingó dologként átruházásra, ezért a Szerző, illetve az Üzemeltetők nem tartoznak termékszavatossággal.

12. Jótállás

A Szerzők, illetve az Üzemeltetők a Művekre nem vállalnak jótállást.

13. Szerzői jog

A Szerző műveinek kizárólagos jogosultja, azon, vagy arra nézve sem a – nem az adott mű szerzőjének minősülő – Üzemeltetőknek nincsen olyan joga, amely alapján a Szerző helyett eljárhatnának.

Amennyiben a Szerző külön feltételeket nem állapít meg, úgy a Szerző a kész Műre – az összes díjak és egyéb tételek megfizetésének ellenértékeként – nem kizárólagos, időbeli és térbeli korlátozástól mentes felhasználási jogosultságot ad a Vevő számára. A kész Művet a Vevő maga nem jogosult átdolgozni, illetve harmadik személy számára átruházni, azt kizárólag saját maga használhatja.

Külön megállapodás alapján, a vonatkozó díj megfizetése ellenében az érintett szerző a fentiektől eltérő, így akár kizárólagos felhasználási jogot is biztosíthat a Vevő számára.

A Platformon található Művek szerzői jogi oltalom alatt állnak, megsértésük esetén szerzőjük különösen, de nem kizárólagosan kártérítést, sérelemdíjat, a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését, elégtételt, a jogsértő állapotot megelőző helyzet visszaállítását, valamint a jogsértő jogsértéstől való eltiltását is követelheti.

A Szerzők az egyes Művek jogosulatlan, így megfelelő felhasználási jogosultság nélkül felhasználás esetére a jogsértés észlelésekor nettó 60.000,- Ft, továbbá a jogsértésről való értesítés kiküldésétől (amennyiben a jogsértő kiléte megállapítható) további nettó 5.000,- Ft/jogsértéssel érintett nap kötbérre, mint átalány kártérítésre jogosultak, amennyiben a jogsértő jogsértését haladéktalanul nem szünteti meg. A kötbér megfizetése nem zárja ki, hogy a Szerző további kártérítést, illetve más jogcímen további megtérítést, illetve elégtételt követeljen.

14. Vevő elállási joga

Tekintettel arra, hogy a Szerző az Ön kérése és/vagy utasítása alapján állította össze, illetve egyértelműen az Ön személyére szabta, illetve szabja, ezért Ön a Mű megrendelése után nem jogosult elállni a szerződéstől.

15. Szerző elállási joga

A Szerző a saját vállalkozási szerződésében meghatározottakon felül az alábbi esetekben is jogosult elállni a vállalkozási szerződéstől:

 • Amennyiben a Vevő átutalásos fizetést választotta és az átutalás a Visszaigazolásban megállapított fizetési határidő leteltétől számított 5 munkanapon belül nem érkezik be;
 • Amennyiben a Vevő a megrendeléskor hibás adatokat rögzített és így részére a Művek nem lehet elkészíteni.

A Szerző az ÁSZF-ben foglalt esetekben nem tehető felelőssé a Vevőt az elállásból esetlegesen érő következményekért, így különösen nem köteles megtéríteni a Vevőnek az elállásból eredő bármely kárát.

16. Adatkezelés

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. §-a szerint tájékoztatjuk a Vevőt, hogy az alábbiak szerinti személyes adatait a Szerzőkkel való kapcsolattartás, a vonatkozó szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása céljából kizárólag az Üzemeltetők, illetve Szerzők kezelik a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §, valamint az Ön önkéntes, az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulása, továbbá az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete – továbbiakban: GDPR – 6. cikk (1) bek. b) pontja (szerződés létrehozása céljából) alapján:

 • név

 • lakcím

 • e-mail cím

 • telefonszám

Az adatokat kizárólag az Üzemeltetők, illetve Szerzők a megrendelések teljesítésével kapcsolatban eljáró munkatársai ismerhetik meg. Tájékoztatjuk a Vevőt, hogy az Üzemeltetők a vonatkozó Szerző részére átadják a személyes adatokat a szerződés megtárgyalása, illetve teljesítése érdekében. A Szerző megegyezik az Üzemeltetők valamelyikével, mindkét tekintetben adatkezelőként jár el úgy, hogy amennyiben az adott Szerző átveszi a megrendelést, úgy a további Üzemeltetők megszüntetik a Vevő adatainak kezelését. Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától a hozzájárulás visszavonásáig tart, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az Üzemeltetők a jogszabály és a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, továbbá a gazdasági és reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 6. § (5) bekezdése alapján kezelik a Felhasználó által megadott alábbi személyes adatokat, amennyiben a Felhasználó ehhez hozzájárult annak érdekében, hogy az Üzemeltetők a Felhasználó részére hírlevelet, valamint termékeikkel, szolgáltatásaikkal, rendezvényeikkel kapcsolatos reklámokat (a továbbiakban: hírlevél) küldjön:

 • név,

 • e-mail cím

Az adatokat kizárólag az Üzemeltetőknek a hírlevelek kiküldéséért felelős munkatársai ismerhetik meg. Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától a hozzájárulás visszavonásáig tart, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A személyes adatok kezelése számítógépes rendszerben, azonban nem automatizált módon történik, profilalkotásra nem kerül sor.

Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától az Ön hozzájárulásának visszavonásáig tart, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Hozzájárulását Ön írásban, az Üzemeltetőknek, illetve Szerzőknek a szabályzatban meghatározott elérhetőségeinek bármelyikén keresztül történő bejelentéssel vonhatja vissza. Az Ön személyes adatainak módosítását, helyesbítését is ugyan ezeken a módokon kezdeményezheti, illetve intézheti. A jogszabályok időközbeni változása esetén, illetve amennyiben annak feltételei fennállnak, az Üzemeltetők törlik az Ön azon személyes adatait, amelyek a továbbiakban nem szükségesek az adatkezelés céljának eléréséhez.

Személyes adatai továbbításra kerülhetnek az Üzemeltető mindenkori szerződött hírlevél szolgáltató partnerei részére annak érdekében, hogy a regisztráló részére hírlevelet küldjenek ki. Az Üzemeltetők a Vevőre vonatkozó elektronikus dokumentumok tárolása során a Vevő személyes adatai továbbításra kerülhetnek az Üzemeltetők mindenkori szerződött elektronikus tárhely szolgáltató partnereihez annak érdekében, hogy a Vevőre vonatkozó adatok elektronikusan tárolásra kerüljenek. A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy személyes adatai a fentiek szerint továbbításra, illetve átadásra kerüljenek.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg az Üzemeltetők által kért adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri, úgy az Üzemeltetők a továbbiakban nem tudnak eleget tenni az adott adatkezelési célnak.

Az Üzemeltetők tájékoztatják a Vevőt, hogy tájékoztatást kérhet az Üzemeltetőktől személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A Vevő jogosult arra, hogy elektronikusan kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. A Vevő továbbá tájékoztatást kérhet az esetleges adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens esetén annak körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezeléssel kapcsolatban a Vevőt megilletik az Infotv.-ben biztosított jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen az Infotv. 21. §-ban és a GDPR 21. cikkében meghatározott tiltakozási, illetve az Infotv. 22. §-ban meghatározottak szerint bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint Önt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat. Amennyiben a Vevőnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendeznie az Üzemeltetőkkel, vagy egyébként a Vevő bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5) jogosult bejelentést tenni.

A Grt. 6. § (7) bekezdése értelmében tájékoztatjuk, hogy reklámok küldéséhez hozzájáruló nyilatkozatának visszavonását, valamint reklám küldésének megtiltása iránti igényét az alábbi elérhetőségeken jelentheti be:

– e-mail: studio@logomuhely.hu

– levelezési cím: az Üzemeltetőknek az Általános Szerződési Feltételek 2. pontjában meghatározott levelezési címei

 

17. Záró rendelkezések

A Felek között a 3. pont szerint létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül. A jelen ÁSZF alkalmazásában az e-mail is írásbeli formának minősül. A jelen ÁSZF-re a magyar jog az irányadó.

Az Üzemeltetők bármikor jogosultak a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Platformon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A Szerző kártérítési felelősségét – a szerződésben foglalt előnyökre tekintettel – a megvásárolt Termékek vételárában korlátozza.

Az Üzemeltetőkre nem vonatkozik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.

18. Vitarendezés

A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek – értékhatártól függően – kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.

A szerződés teljesítésével, valamint a Mű esetleges hibájával kapcsolatos panaszával – amennyiben a Szerző az Ön panaszával kapcsolatos álláspontjával nem ért egyet – fordulhat az Ön lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testülethez. A Szerzők székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetőségét a külön szerződések tartalmazzák.

Az Üzemeltetők székhelye szerinti Békéltető Testületek elérhetőségei:

 

1) The Fanatic Calligrapher

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

 

2) Mydentity – Az Arculatfelelős

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

 

3) Creative Coach Kft.

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

19. Egyéb adatok

A Platform tárhelyét biztosítja: Ininet Internet Kft.

név: Ininet Internet Kft.

székhely címe: 1033 Budapest, Harrer Pál u. 14.

elektronikus levelezési cím: info@ininet.hu