ÁSZF

A Logóműhely Általános Szerződési Feltételei

 

 

1. Szerződés tárgya

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy a http://www.logomuhely.hu/ weboldalon üzemeltetett platformon (a továbbiakban: Platform) keresztül történő megrendelés szabályait meghatározza.

Ön, mint vásárló (a továbbiakban: Vevő) a Platformon keresztül történő vásárlással kifejezetten elismeri, hogy a jelen ÁSZF-et, valamint az egyes Üzemeltetők külön ÁSZF-eit és egyéb szabályait, illetve szerződéseit elolvasta, az abban foglaltakkal egyetért és azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Amennyiben Ön nem minősül a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti fogyasztónak (így különösen ha viszonteladóként jár el), úgy amennyiben a jelen ÁSZF külön rendelkezéseket nem tartalmaz, a rendelés feltételeiről kérjük érdeklődjön az alábbiakban meghatározott Üzemeltetőknél.

A Platform magyar nyelven érhető el.

 2. A Platform üzemeltetői

A Platformnak 3 üzemeltetője van (a továbbiakban együttesen: Üzemeltetők), akik az alábbi adatokkal rendelkeznek:

 

1) The Fanatic Calligrapher által nyújtott szolgáltatások tekintetében:

név: dr. Gleichauf Boglárka egyéni vállalkozó

nyilvántartó hatóság és nyilvántartási szám: 43347302

székhely: 2890 Tata, Kazincbarcikai utca 2/C.

levelezési cím: 1087 Budapest, Tolnai Lajos utca 27.

elektronikus levelezési cím: hello@thefanaticcalligrapher.com

adószám: 67102745-1-31

közösségi adószám:

számlavezető bank: K&H Bank Zrt.

bankszámlaszám: HU42 1040 2142 6657 4955 5152 1005

 

2) Mydentity – Az Arculatfleleős által nyújtott szolgáltatások tekintetében:

név: Rózsahegyi-Mayer Gabriella egyéni vállalkozó

nyilvántartó hatóság és nyilvántartási szám: 35497287

székhely: 1025 Budapest, Zöldmáli lejtő 10/B. B/4/15.

levelezési cím: 1025 Budapest, Zöldmáli lejtő 10/B. B/4/15.

elektronikus levelezési cím: arculatfelelos@mydentity.hu

adószám: 66504089-1-41

közösségi adószám:

számlavezető bank:Gránit Bank

bankszámlaszám: 12100011-17555959

 

3) Creative Coach Kft. által nyújtott szolgáltatások tekintetében:

név: Morell Eszter

nyilvántartó hatóság és nyilvántartási szám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzék szám: 01-09-187385

székhely: 1121 Budapest, Fodor lejtő 4/A

levelezési cím: 1121 Budapest, Fodor lejtő 4/A

elektronikus levelezési cím: hello@morelleszter.hu

adószám: 24881072-2-43

közösségi adószám: HU24881072

számlavezető bank: Unicredit Bank Hungary Zrt.

bankszámlaszám: HU85 1091 8001 0000 0063 6645 0006

 

A Platform üzemeltetése az Üzemeltetők között a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint oszlik meg. Így különösen az egyes Művek kizárólag az érintett Üzemeltető, illetve – amennyiben az nem az Üzemeltetők egyikének alkotása, úgy – annak szerzőjének (a továbbiakban: Szerző) szerzeménye, az azzal kapcsolatos minden jog a Szerző tulajdonába tartozik, azon, vagy arra nézve a Platform többi Üzemeltetőjének nem keletkezett semmilyen joga, illetve jogosultsága.

3. Az ÁSZF hatálya

Az Üzemeltetők a saját Művük tekintetében minősülnek szolgáltatónak, illetve eladónak (ebben az esetben Szerzőnek minősülnek). A Platform csupán felhasználói felületet nyújt annak érdekében, hogy a jogviszonyok az egyes Üzemeltetők és Ön, mint a Műre vonatkozó szolgáltatás igénybe vevője között létre tudjon jönni. Ennek keretében Ön egy megrendelés feladásával ajánlatkérést küld a Szerző részére. Erre tekintettel a Platform nem tekinthető webshopnak.

A jelen ÁSZF-ben meghatározott szabályok általános jellegűek. Bármely és minden szerződés Ön és a Szerző között jön létre, a Szerző által külön meghatározott szabályok, így különösen vállalkozói szerződés szerint. Jelen ÁSZF szabályai annyiban alkalmazhatóak, amennyiben az Önnel esetlegesen szerződő Szerző eltérő szabályokat nem állapít meg.

A Platformon található Művek kizárólag a feltüntetett Szerző tulajdonában, illetve érdekkörében állnak. A Platform Üzemeltetői kizárnak minden felelősség a Platformon tévesen megjelölt információért, így különösen, de nem kizárólagosan azok teljességért, illetve hibátlanságáért.

4. A rendelés menete, szerződés létrejötte

A Vevő a Platformon feltüntetett logók, egyéb grafikai művek és szolgáltatásokat (a továbbiakban egységesen: Művek) a Platformon keresztül rendelheti meg a feltüntetett Szerzőjétől.

A kiválasztott Művet a Vevő a Platform kosarában (a továbbiakban: Kosár) állíthatja össze. A Platform kosarába tett Műveket a Vevő nem köteles megvásárolni, listájának, illetve a kosár tartalmának összeállítása nem minősül szerződéses ajánlatnak vagy ajánlattételi felhívásnak.

A Platformon történő vásárláshoz, így a Kosár tartalmának megrendeléséhez a Vevőnek:

 • meg kell adnia szükséges személyes adatait, valamint
 • el kell fogadni a jelen ÁSZF feltételeit is.

Adatai megadásával, valamint a jelen ÁSZF elfogadásával és a megrendelés véglegesítésével a Vevő kijelenti, hogy

 • magánszemély esetén: cselekvőképes, betöltötte 18. életévét, illetve
 • jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli entitás esetén: ennek képviseletére, az ajánlatkérés elküldésére és az ajánlatkérés megtételére jogosult, valamint

(akár magánszemély, akár jogi személy esetén) elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit.

Az ajánlat beérkezését a rendszer automatikusan azonnal visszaigazolja a Vevő által megadott e-mail-címre. Ez a beérkezési visszaigazolás nem minősül a Szerző és a vásárló (a jelen ÁSZF-ben: Vevő) között létrejött szerződésnek, csupán jelzi a Vevőnek, hogy rendelését az elektronikus rendszer megkapta és továbbította a Szerző felé.

A Platformon keresztül leadott rendelés szerződéses ajánlatnak minősül, így az a Vevő részére ajánlati kötöttséggel jár. Ez azt jelenti, hogy a Vevő egészen addig kötve van az ajánlathoz, amíg a Szerző nem küld olyan e-mailt a Vevő által megadott e-mail címre, amelyben kifejezetten elfogadja a megrendelést. A Szerző a megrendelés rögzítéséről és az általa alkalmazandó egyéb feltételekről tájékoztatást küld a Vevő részére (a jelen szerződésben: Visszaigazolás).

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik, hétvégén, valamint ünnepnapokon a Platform szünetel.

A kiválasztott Mű Szerzője 5 munkanapon belül válaszol a Vevő ajánlatára. Amennyiben a Szerző ezen a határidőn belül nem válaszol az ajánlatára, úgy a Vevő ajánlati kötöttsége megszűnik. Ebben az esetben egyik fél sem tartozik kártérítéssel a másik fél számára.

A Szerző a Vevő ajánlatkérést nem köteles elfogadni. Így különösen, de nem kizárólagosan a Szerzők különösen nem fogadnak és nem is fogadhatnak el olyan ajánlatot, amely nyilvánvalóan jogszabályt, illetve más jogát sérti. Amennyiben ennek ténye később derülne ki, úgy a Szerző jogosult azonnali hatállyal felmondani a közte és a Vevő között létrejött szerződést, a Vevő pedig köteles a Szerző költségét, illetve munkáját megtéríteni, azonban – amennyiben a félkész, illetve kész mű átadása jogsértő lenne – a mű átadására nem tarthat igényt.

Amennyiben a Szerző összes vonatkozó feltétele megtalálható a Platformon (így különösen a szolgáltatásra vonatkozó szerzői külön ÁSZF, vonatkozó határidők és díjak), úgy a Visszaigazolással a Mű szolgáltatására vonatkozó vállalkozási szerződés jön létre a Vevő és a Szerző között a Szerzői szerződéses feltételi szerint.

Amennyiben a Szerző a Visszaigazolásban külön feltételekről tájékoztat a Vevőt (így különösen a megadottól eltérő vállalási határidőről), úgy a Vevő ajánlati kötöttsége ezen Visszaigazolás megküldéséig áll fenn. Ebben az esetben a Visszaigazolás ajánlattételnek minősül, amelyet a Vevőnek jogában áll elfogadni (ezzel létrejön a Vevő és a Szerző közötti vállalkozási szerződés a Mű szolgáltatására) vagy azt visszautasítani, így minden további következmény nélkül elállni a szerződéstől.

Az Üzemeltetők fenntartják maguknak a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat töröljék, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítsék. A megrendelés jóváhagyása (Visszaigazolás) után elektronikusan a megrendelés már egyáltalán nem, vagy csak a Szerző által külön megállapított feltételek szerint törölhető.

A Platform internetes oldalának megnyitása adatforgalommal járhat, amelynek esetleges költsége a Vevőt terheli és a költség mértéke függhet a Vevő internetszolgáltatójától, a szolgáltatás díjcsomagjától és annak konstrukciójától.

Az oldalon megvásárolható Utalványokra külön szabályzat vonatkozik, mely itt található:

http://logomuhely.hu/jogi-tudnivalok/utalvany-szabalyzat/

5. Rendelés törlése, információk kijavítása

Akár az Üzemeltetők, akár a Szerző jogosultak törölni minden olyan megrendelést, illetve visszakövetelni azt a már teljesített megrendelést, amely a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, illetve jogszabály rendelkezéseit sérti.

A Platformon keresztül történt megrendelést a Szerző csak akkor fogadja el, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitöltötte.

Az Üzemeltetőket, illetve a Szerzőket a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli

6. Teljesítési határidő

A Szerző a Visszaigazolásban jelöli meg a vállalt, illetve várható teljesítési határidőt, valamint annak számítási módját.

Amennyiben a Szerző saját feltételeiben eltérően nem rendelkezik, úgy amennyiben a Vevő – amennyiben azt a Szerző elfogadja – banki átutalást jelöl meg fizetési módként, úgy a Szerző akkor kezdi meg a Mű tervezését, kivitelezését, illetve szállítását, ha a vételár megérkezett a megjelölt bankszámlára. Ebben az esetben a megjelölt szállítási határidő tájékoztató jellegű és függ az átutalás megtörténtétől.

7. Díjazás, díjfizetés

A Platformon feltüntetett díjak kizárólag tájékoztató jellegűek. Így különösen a feltüntetett díjak csak a kifejezetten feltüntetett szolgáltatásokat foglalják magukban, a Szerzők egyetlen kijelentését sem lehet kiterjesztett kötelezettségvállalásnak tekinteni. A Vevő egyedi igényei esetén a Szerző és a Vevő kölcsönösen egyeztetve állapodnak meg a változtatás, illetve többletteljesítésért fizetendő többletdíjat.

A díjazás – ha nincs külön jelölve – bruttó összeg és a Szerzőnél megjelölt mértékű ÁFA-t, valamint kizárólag az ott megjelölt szolgáltatásokat tartalmazza. A díjazás nem tartalmazza a Szerzőnél külön díjtétel alá eső szolgáltatásokat, így különösen, de nem kizárólagosan a feltüntetettől eltérő módosítás, újraszerkesztés, illetve az esetleges kiszállítás költségeit.

Amennyiben az Üzemeltetők, illetve a Szerzők igyekezete ellenére hibás díj kerül a Platform felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a Mű közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor az Üzemeltető, illetve Szerző nem köteles a Művet hibás áron szolgáltatni (ld. Visszaigazolásra vonatkozó rendelezéseket), hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.

8. Panaszkezelés

Az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszait a Vevő a Szerző (az Üzemeltetők esetén a fent megjelölt) elérhetőségein – postai küldemény vagy e-mail útján – jelentheti be. A Szerző a panaszt haladéktalanul kivizsgálja és a vizsgálat eredményéről tájékoztatja a Vevőt.

9. Művekre vonatkozó kellékszavatosság a fogyasztónak minősülő Vevők számára

Amennyiben a Vevő a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti fogyasztónak minősül, úgy rá nézve a jelen pontban foglaltak az irányadóak.

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? Ön a Szerző hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a mindenkori Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? Ön – választása szerint- az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? Ön a Szerzővel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

10. Kellékszavatosság fogyasztónak nem minősülő Vevők részére

Amennyiben a Vevő nem minősül fogyasztónak, úgy részére a Szerzők, illetve az Üzemeltetők nem biztosítanak kellékszavatosságot.

11. Termékszavatosság

Tekintettel arra, hogy a Művek nem kerülnek ingó dologként átruházásra, ezért a Szerző, illetve az Üzemeltetők nem tartoznak termékszavatossággal.

12. Jótállás

A Szerzők, illetve az Üzemeltetők a Művekre nem vállalnak jótállást.

13. Szerzői jog

A Szerző műveinek kizárólagos jogosultja, azon, vagy arra nézve sem a – nem az adott mű szerzőjének minősülő – Üzemeltetőknek nincsen olyan joga, amely alapján a Szerző helyett eljárhatnának.

Amennyiben a Szerző külön feltételeket nem állapít meg, úgy a Szerző a kész Műre – az összes díjak és egyéb tételek megfizetésének ellenértékeként – nem kizárólagos, időbeli és térbeli korlátozástól mentes felhasználási jogosultságot ad a Vevő számára. A kész Művet a Vevő maga nem jogosult átdolgozni, illetve harmadik személy számára átruházni, azt kizárólag saját maga használhatja.

Külön megállapodás alapján, a vonatkozó díj megfizetése ellenében az érintett szerző a fentiektől eltérő, így akár kizárólagos felhasználási jogot is biztosíthat a Vevő számára.

A Platformon található Művek szerzői jogi oltalom alatt állnak, megsértésük esetén szerzőjük különösen, de nem kizárólagosan kártérítést, sérelemdíjat, a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését, elégtételt, a jogsértő állapotot megelőző helyzet visszaállítását, valamint a jogsértő jogsértéstől való eltiltását is követelheti.

A Szerzők az egyes Művek jogosulatlan, így megfelelő felhasználási jogosultság nélkül felhasználás esetére a jogsértés észlelésekor nettó 60.000,- Ft, továbbá a jogsértésről való értesítés kiküldésétől (amennyiben a jogsértő kiléte megállapítható) további nettó 5.000,- Ft/jogsértéssel érintett nap kötbérre, mint átalány kártérítésre jogosultak, amennyiben a jogsértő jogsértését haladéktalanul nem szünteti meg. A kötbér megfizetése nem zárja ki, hogy a Szerző további kártérítést, illetve más jogcímen további megtérítést, illetve elégtételt követeljen.

14. Vevő elállási joga

Tekintettel arra, hogy a Szerző az Ön kérése és/vagy utasítása alapján állította össze, illetve egyértelműen az Ön személyére szabta, illetve szabja, ezért Ön a Mű megrendelése után nem jogosult elállni a szerződéstől.

15. Szerző elállási joga

A Szerző a saját vállalkozási szerződésében meghatározottakon felül az alábbi esetekben is jogosult elállni a vállalkozási szerződéstől:

 • Amennyiben a Vevő átutalásos fizetést választotta és az átutalás a Visszaigazolásban megállapított fizetési határidő leteltétől számított 5 munkanapon belül nem érkezik be;
 • Amennyiben a Vevő a megrendeléskor hibás adatokat rögzített és így részére a Művek nem lehet elkészíteni.

A Szerző az ÁSZF-ben foglalt esetekben nem tehető felelőssé a Vevőt az elállásból esetlegesen érő következményekért, így különösen nem köteles megtéríteni a Vevőnek az elállásból eredő bármely kárát.

16. Adatkezelés

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. §-a szerint tájékoztatjuk a Vevőt, hogy az alábbiak szerinti személyes adatait a Szerzőkkel való kapcsolattartás, a vonatkozó szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása céljából kizárólag az Üzemeltetők, illetve Szerzők kezelik a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §, valamint az Ön önkéntes, az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulása alapján:

 • név vagy cégnév
 • lakcím vagy székhely
 • e-mail cím
 • telefonszám

Az adatokat kizárólag az Üzemeltetők, illetve Szerzők munkatársai ismerhetik meg. Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától a hozzájárulás visszavonásáig tart.

Az Üzemeltetők a jogszabály és a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, továbbá a gazdasági és reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 6. § (5) bekezdése alapján kezelik a Felhasználó által megadott alábbi személyes adatokat, amennyiben a Felhasználó ehhez hozzájárult annak érdekében, hogy az Üzemeltetők a Felhasználó részére hírlevelet, valamint termékeikkel, szolgáltatásaikkal, rendezvényeikkel kapcsolatos reklámokat (a továbbiakban: hírlevél) küldjön:

 • név,
 • e-mail cím

Adatkezelési nyilvántartási szám hírlevél kiküldése céljából:

 • MyDentity: NAIH-109225/2016.
 • The Fanatic Calligrapher: NAIH-109226/2016.

Az adatokat kizárólag az Üzemeltetőknek a hírlevelek kiküldéséért felelős munkatársai ismerhetik meg. Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától a hozzájárulás visszavonásáig tart.

A Vevő tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a további együttműködést bármikor, indokolás nélkül megtagadhatja. Az adatkezeléssel kapcsolatban a Vevőt megilletik az Infotv-ben biztosított jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen az Infotv. 21.§-ban meghatározott tiltakozási, illetve 22. §-ban meghatározottak szerint bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint őt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Platformon keresztül történő megrendeléssel, illetve a hírlevélre történő feliratkozással Ön kifejezetten és önkéntesen hozzájárul megadott adatai kezeléséhez. Hozzájárulását a Vevő (beleértve a hírlevélre regisztráló felhasználót is) bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

Tájékoztatjuk a Vevőt, hogy a Művek megrendelésére tekintettel az Infotv. 65. § (3) bekezdése értelmében az Üzemeltetőkkel, illetve a Szerzővel ügyfélkapcsolatban álló személynek minősül.

A Grt. 6. § (7) bekezdése értelmében tájékoztatjuk, hogy reklámok küldéséhez hozzájáruló nyilatkozatának visszavonását, valamint reklám küldésének megtiltása iránti igényét az alábbi elérhetőségeken jelentheti be:

– e-mail: studio@logomuhely.hu

– levelezési cím: az Üzemeltetőknek a 2. pontban meghatározott levelezési címei

17. Záró rendelkezések

A Felek között a 3. pont szerint létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül. A jelen ÁSZF alkalmazásában az e-mail is írásbeli formának minősül. A jelen ÁSZF-re a magyar jog az irányadó.

Az Üzemeltetők bármikor jogosultak a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Platformon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A Szerző kártérítési felelősségét – a szerződésben foglalt előnyökre tekintettel – a megvásárolt Termékek vételárában korlátozza.

Az Üzemeltetőkre nem vonatkozik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.

18. Vitarendezés

A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek – értékhatártól függően – kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.

A szerződés teljesítésével, valamint a Mű esetleges hibájával kapcsolatos panaszával – amennyiben a Szerző az Ön panaszával kapcsolatos álláspontjával nem ért egyet – fordulhat az Ön lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testülethez. A Szerzők székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetőségét a külön szerződések tartalmazzák.

Az Üzemeltetők székhelye szerinti Békéltető Testületek elérhetőségei:

 

1) The Fanatic Calligrapher

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

 

2) Mydentity – Az Arculatfelelős

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

 

3) Creative Coach Kft.

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

19. Egyéb adatok

A Platform tárhelyét biztosítja: Ininet Internet Kft.

név: Ininet Internet Kft.

székhely címe: 1033 Budapest, Harrer Pál u. 14.

elektronikus levelezési cím: info@ininet.hu