Adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozat

A www.logomuhely.hu Üzemeltetőinek, Vevőinek, a Platformnak, illetve a Szerzőknek, valamint más általános fogalmaknak a meghatározásait a weboldal Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák, beleértve az Üzemeltetők adatait is.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. §-a szerint tájékoztatjuk a Vevőt, hogy az alábbiak szerinti személyes adatait a Szerzőkkel való kapcsolattartás, a vonatkozó szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása céljából kizárólag az Üzemeltetők, illetve Szerzők kezelik a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §, valamint az Ön önkéntes, az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulása, továbbá az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete – továbbiakban: GDPR – 6. cikk (1) bek. b) pontja (szerződés létrehozása céljából) alapján:

  • név

  • lakcím

  • e-mail cím

  • telefonszám

Az adatokat kizárólag az Üzemeltetők, illetve Szerzők a megrendelések teljesítésével kapcsolatban eljáró munkatársai ismerhetik meg. Tájékoztatjuk a Vevőt, hogy az Üzemeltetők a vonatkozó Szerző részére átadják a személyes adatokat a szerződés megtárgyalása, illetve teljesítése érdekében. A Szerző megegyezik az Üzemeltetők valamelyikével, mindkét tekintetben adatkezelőként jár el úgy, hogy amennyiben az adott Szerző átveszi a megrendelést, úgy a további Üzemeltetők megszüntetik a Vevő adatainak kezelését. Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától a hozzájárulás visszavonásáig tart, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az Üzemeltetők a jogszabály és a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, továbbá a gazdasági és reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 6. § (5) bekezdése alapján kezelik a Felhasználó által megadott alábbi személyes adatokat, amennyiben a Felhasználó ehhez hozzájárult annak érdekében, hogy az Üzemeltetők a Felhasználó részére hírlevelet, valamint termékeikkel, szolgáltatásaikkal, rendezvényeikkel kapcsolatos reklámokat (a továbbiakban: hírlevél) küldjön:

  • név,

  • e-mail cím

Az adatokat kizárólag az Üzemeltetőknek a hírlevelek kiküldéséért felelős munkatársai ismerhetik meg. Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától a hozzájárulás visszavonásáig tart, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A személyes adatok kezelése számítógépes rendszerben, azonban nem automatizált módon történik, profilalkotásra nem kerül sor.

Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától az Ön hozzájárulásának visszavonásáig tart, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Hozzájárulását Ön írásban, az Üzemeltetőknek, illetve Szerzőknek a szabályzatban meghatározott elérhetőségeinek bármelyikén keresztül történő bejelentéssel vonhatja vissza. Az Ön személyes adatainak módosítását, helyesbítését is ugyan ezeken a módokon kezdeményezheti, illetve intézheti. A jogszabályok időközbeni változása esetén, illetve amennyiben annak feltételei fennállnak, az Üzemeltetők törlik az Ön azon személyes adatait, amelyek a továbbiakban nem szükségesek az adatkezelés céljának eléréséhez.

Személyes adatai továbbításra kerülhetnek az Üzemeltető mindenkori szerződött hírlevél szolgáltató partnerei részére annak érdekében, hogy a regisztráló részére hírlevelet küldjenek ki. Az Üzemeltetők a Vevőre vonatkozó elektronikus dokumentumok tárolása során a Vevő személyes adatai továbbításra kerülhetnek az Üzemeltetők mindenkori szerződött elektronikus tárhely szolgáltató partnereihez annak érdekében, hogy a Vevőre vonatkozó adatok elektronikusan tárolásra kerüljenek. A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy személyes adatai a fentiek szerint továbbításra, illetve átadásra kerüljenek.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg az Üzemeltetők által kért adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri, úgy az Üzemeltetők a továbbiakban nem tudnak eleget tenni az adott adatkezelési célnak.

Az Üzemeltetők tájékoztatják a Vevőt, hogy tájékoztatást kérhet az Üzemeltetőktől személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A Vevő jogosult arra, hogy elektronikusan kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. A Vevő továbbá tájékoztatást kérhet az esetleges adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens esetén annak körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezeléssel kapcsolatban a Vevőt megilletik az Infotv.-ben biztosított jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen az Infotv. 21. §-ban és a GDPR 21. cikkében meghatározott tiltakozási, illetve az Infotv. 22. §-ban meghatározottak szerint bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint Önt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat. Amennyiben a Vevőnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendeznie az Üzemeltetőkkel, vagy egyébként a Vevő bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5) jogosult bejelentést tenni.

A Grt. 6. § (7) bekezdése értelmében tájékoztatjuk, hogy reklámok küldéséhez hozzájáruló nyilatkozatának visszavonását, valamint reklám küldésének megtiltása iránti igényét az alábbi elérhetőségeken jelentheti be:

– e-mail: studio@logomuhely.hu

– levelezési cím: az Üzemeltetőknek az Általános Szerződési Feltételek 2. pontjában meghatározott levelezési címei